Klauzula informacyjna–nawiązanie stosunku pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Zakład Produkcyjno-Sprzętowy Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Mrozowa 9, 30-969 Kraków, zwane dalej ZPS;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania stosunku pracy oraz w związku z przebiegiem zatrudnienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c - RODO.
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy, w szczególności:
  - podmiotom obsługującym ZPS w zakresie świadczenia usług informatycznych;
  - podmiotom obsługującym ZPS w zakresie medycyny pracy;
  - podmiotom obsługującym ZPS w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
  - podmiotom obsługującym ZPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia oraz przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.
 6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne; podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Nie podanie danych obligatoryjnych może skutkować odmową nawiązania stosunku pracy, odmową przyznania świadczeń wynikających ze stosunku pracy lub rozwiązaniem stosunku pracy.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.